Welcome to Xue Lab 

近期发表文章

Pyrophosphate-fructose 6-phosphate 1-phosphotransferase (PFP1) regulates starch...
Chen Chen, He Bingshu, Liu Xingxun, Ma Xiaoding, Liu Yujie, Yao Hong-Yan, Zhang Peng, Yin Junliang, Wei Xin, Koh Hee-Jong, Yang Chen, Xue Hong-Wei, Fang Zhengwu, Qiao Yongli*
Plant Biotechnology Journal, 2019, accepted
BES1 regulated BEE1 controls photoperiodic flowering downstream of blue light signaling...
Fei Wang, Yongshun Gao, Yawen Liu, Xin Zhang, Xingxing Gu, Dingbang Ma, Zhiwei Zhao...
New Phytologist, 2019, doi:10.1111/nph.15866
SPOC domain-containing protein Lear inclination 3 interacts with LIP1 to regulate rice...
Su-Hui Chen*, Li-Juan Zhou*, Pin Xu, Hong-Wei Xue*
PLOS Genetics, 2018, doi:10.1371/journal.pgen.1007829
miR1432-OsACOT(Acy-CoA thioesterase) module determines grain filling...
Ya-Fan Zhao*, Ting Peng*, Hong-Zheng Sun, Sachin Teotia, Wen-Hui Lin, Yan-Xiu Du, Jing Zhang, Jun-Zhou Li, Gui-Liang Tang, Hong-Wei Xue*, Quan-Zhi Zhao*
Plant Biotechnology J., 2018, doi:10.1111/pbi.13009
Rice miR394 suppresses leaf inclination through targeting an F-box gene...
Li Qu, Li-Bi Lin and Hong-Wei Xue*
J Integrative Plant Biology, 2018, doi:10.1111/jipb.12713

每周一读

+[ 2018-03-13 ]

2018-03-13

Nitrate modulates stem cell dynamics in Arabidopsis shoot meristems through cytokinins

更多信息

+[ 2018-02-06 ]

2018-02-06

Feedback from Lateral Organs Controls Shoot Apical Meristem Growth by Modulating Auxin Transport

更多信息

+[ 2018-01-30 ]

2018-01-30

DNA damage causes rapid accumulation of phosphoinositides for ATR signaling

更多信息

+[ 2017-11-29 ]

2017-11-29

ABA-unresponsive SnRK2 protein kinases regulate mRNA decay under osmotic stress in plants

更多信息